Ons Uitgangspunt

Politiek

Het gemeentelijke politieke landschap bestaat een meerderheid van landelijke partijen met een linkse of rechtse ideologie. Zij vertegenwoordigen de inwoners door vier jaar lang vóór u te beslissen. Ons Diemen gaat ervan uit dat in een straat, buurt en wijk zowel linkse als rechtse inwoners wonen die gehoord willen worden en best mee willen praten over lokale veranderingen. Zonder de ballast van landelijke standpunten kunnen we samen met u de komende vier jaar het lokale beleid invullen. Dus de komende vier jaar mét u beslissen. 

 

Vaak werd gezegd dat Ons Diemen geen politieke partij is, maar een lokale vriendenclub. Daar zijn we trots op, want dat geeft aan dat de politiek niet alleen iets is voor het college van B&W en de gemeenteraad. Politiek is van ons allemaal, maar dat is in de loop der jaren vervaagd. Gelukkig zien we daar een verandering en zien we dat participatie een wezenlijk onderdeel is geworden van bijvoorbeeld de omgevingsvisie. 

 

In de raadsvoordrachten is een aparte paragraaf opgenomen over participatie paragraaf met als doel om altijd invulling te geven aan een vorm van de participatie die het beste past bij het onderwerp. Allemaal goede stappen, maar we zijn er nog lang niet. Dat sterkt Ons Diemen dan ook om in de tweede periode aan de slag te gaan met elkaar, voor elkaar. 


Participatie

Ons Diemen maakt zich daarom sterk voor een Diemense gemeenschap waar de inwoner echt gezien en gehoord wordt, waar inwoners kunnen meedenken en meebeslissen en waar burgerparticipatie als de normaalste zaak van de wereld wordt gezien. Ons Diemen wil actief bijdragen aan het ontwikkelen en invoeren van nieuwe vormen van burgerinspraak, zoals bijvoorbeeld wijkgesprekken.  

 

Burgerinitiatieven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het wettelijke Right to Challenge, waarbij bewoners zelf het initiatief kunnen nemen een dienst uit te voeren als zij denken dat het beter of anders kan, worden door Ons Diemen van harte ondersteund. 

 

Ons Diemen wil dat de gemeente zichtbaar en aanwezig is in buurten en wijken. Waar de inwoner centraal staat, moet de overheid beschikbaar zijn. De buurtcoördinator, de wijkagent, de jeugd/sport coach, de inkomensconsulent, de zorgprofessional, moeten hun plaats hebben in de wijken dichtbij de inwoners van ons Diemen. Wijkplatforms(groepen) en wijkcentra spelen daarbij een belangrijke rol en steunen wij van harte. 

 

Ons Diemen wil ook dat de inwoners bij de opzet, tot en met de uitvoering, centraal staan. Dat klinkt simpel, maar dit is het niet. Er moet persoonlijk maatwerk komen, waarbij de vraag van de inwoners leidend is. Eerst vragen wat er nodig is en goed luisteren wanneer een inwoner een zorgvraag aan de gemeente stelt. Dus niet eenzijdig vanachter een bureau een oplossing bedenken.  

 

Dat vraagt om een cultuuromslag, een flexibele ambtelijke organisatie en flexibele werkwijzen, ondersteunende informatisering en digitalisering en een praktijk waarvan de inwoner de resultaten daadwerkelijk ziet en ervaart. 

 

In ons programma schetsen wij op hoofdlijnen hoe deze uitgangspunten kunnen worden vertaald naar een goede woon-, leef, zorg- en welzijnsomgeving. Niet in beton gegoten, maar dynamisch en in sterke verbinding met u als inwoner van ons Diemen.