Verkeer en vervoer

Veilig naar school, veilig in het verkeer! Inwoners actief betrekken bij de verkeersveiligheid vraagstukken.

Onderhoud weginfrastructuur op orde brengen

Created with Sketch.

De wegen moeten goed onderhouden blijven waar nodig verbeterd of vernieuwd worden. Als voorbeeld hiervan noemen wij de Oost-West as (Hartveldseweg) die afgelopen jaren is opgeknapt. 

Veilige wegen en veilig ingerichte woonwijken

Created with Sketch.

Alle wegen binnen de bebouwde kom een 30 km/uur zone hebben tenzij ze een stroomfunctie hebben. 

Bredere fietspaden

Created with Sketch.

We zijn altijd ergens mee bezig. Meestal met het behalen van resultaten voor onze klanten. Maar soms krijgen we de kans te experimenteren met nieuwe concepten en ideeën.

Fietsers met hulpmotor of ondersteuning op de weg 

Created with Sketch.

Door op veel wegen 30 km/u te laten rijden, kunnen onze kinderen veilig naar school lopen en fietsen. Ook ouderen kunnen met plezier de fiets blijven pakken. 

Kindvriendelijke oversteekplaatsen

Created with Sketch.

Wij willen kijken/onderzoeken of de oversteek plaatsen nog steeds veilig en kindvriendelijk genoeg zijn en als het veiliger kan, dit laten ontwerpen en aanpassen. 

Veilige routes voor zwaar wegverkeer

Created with Sketch.

Wij willen dat de 50 km/u echt een uitzondering wordt op de grote doorgaande wegen zoals bijvoorbeeld de Hartveldseweg, de Muiderstraatweg, de Weteringweg, de Diemerpolderweg en de provinciale wegen.  

Uit gesprekken met bewoners blijkt dat Diemen wordt gezien als een goed bereikbare gemeente. Hierbij worden goede fietsverbindingen, openbaar vervoer en de vele uitvalswegen (snelweg, provinciale weg) genoemd.  

Diemen groeit nog steeds door bijvoorbeeld de komst van Holland Park Zuid. Hierdoor moeten wij blijven kijken naar de bereikbaarheid van de diverse wijken. De wegen moeten goed onderhouden blijven waar nodig verbeterd of vernieuwd worden. Als voorbeeld hiervan noemen wij de Oost-West as (Hartveldseweg) die afgelopen jaren is opgeknapt. 

Veilige en kindvriendelijke oversteekplaatsen 

Het is terugkomende feit, maar Diemen is drukker geworden met meer inwoners. Hierdoor zijn voetgangers, waaronder vooral kinderen en ouderen, kwetsbaar als het gaat om oversteken. Wij willen graag dat alle oversteekplaatsen veilig en kindvriendelijk zijn. Vooral in de buurt van scholen, kinderspeelplaatsen en verzorgingstehuizen is dit belangrijk. Wij willen kijken/onderzoeken of de oversteek plaatsen nog steeds veilig en kindvriendelijk genoeg zijn en als het veiliger kan, dit laten ontwerpen en aanpassen. 

Verkeersveiligheid 

Veiligheid in het verkeer is vooral afhankelijk van het gedrag van de deelnemers. We moeten onze wegen en paden met velen delen en met elkaar rekening houden helpt om ongelukken te voorkomen. Een groot gevaar voor de kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen, is het opkomende aantal aan brommer-, scooter- en elektrische fietsbezorgers. Wij zien helaas te vaak dat zij geen rekening houden met anderen in het verkeer. Ons Diemen is dan ook sterk voorstander om met de ondernemers in gesprek te gaan over het maken van afspraken over veilig gedrag in het verkeer en zo de overlast in te dammen. Daarnaast is het belangrijk dat bij scholen en speelplaatsen aanvullende maatregelen worden getroffen, zoals een goede inrichting van de betreffende openbare ruimte. Te denken valt aan duidelijke schoolzone aanduidingen en het stimuleren van ouders om de kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. 

Geen veilig verkeer zonder veilig gedrag. Daartoe moet de infrastructuur, de wetgeving en handhaving op orde zijn. Maar het gaat ook om voorbeeldgedrag van ouders/opvoeders en gerichte verkeerseducatie voor jong en oud. Gedragscampagnes kunnen daarin helpen, mits goed ingebed in het geheel. Hiertoe moeten ook de inwoners goed toegerust en aangemoedigd worden om ook zelf een actieve bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. 

Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeenten. De gedragsbeïnvloeding op wijkniveau, het actief betrekken van inwoners bij de verkeersveiligheidsvraagstukken in hun wijk en het lokaal implementeren van gedragscampagnes zijn hier enkele voorbeelden van. 


Verkeersinfrastructuur verbeteren 

Het gemeentelijke wegennet wordt steeds complexer. Er is een grote diversiteit aan verkeersdeelnemers en die moeten allemaal gebruik maken van dezelfde openbare ruimte. Veilige infrastructuur wordt steeds belangrijker. In onze speerpunten hebben we de ambitie opgenomen dat gemeentelijke infrastructuur veiliger moet worden. Ook speelt de inrichting van de gemeentelijke wegen conform de richtlijnen van de CROW een belangrijke rol.  

Ons uitgangspunt hierbij is dat alle wegen binnen de bebouwde kom een 30 km/uur zone hebben tenzij ze een stroomfunctie hebben. Het effect dat we hier mee willen bereiken is een weginrichting die in de woonwijken 30 km/uur afdwingt zodat er een daling van 25% van het aantal letselongevallen gerealiseerd kan worden. Met andere woorden, enkele tientallen dodelijke ongevallen en honderden ernstig verkeersgewonden minder per jaar.  


Voor de wegen binnen de bebouwde kom en de 60- en 80 km/uur wegen buiten de bebouwde kom, geldt dat een veilige inrichting, conform de richtlijnen, een grote bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid. 
 

Daarnaast pleiten wij ervoor dat de gemeente hun fietsinfrastructuur in lijn brengen met de richtlijnen (bijvoorbeeld als het gaat om breedte, markering en voorrang) om zo de verkeersveiligheid verder te verhogen. 


In de komende 4 jaar en verder natuurlijk willen wij met alle bewoners kijken welke wegen, wijken opnieuw opgeknapt en verbeterd kunnen worden. Hierbij willen wij zien dat bij een herinrichting alle verkeer (voetgangers, fietsers/brommers en auto’s) zich veilig kan verplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan aparte fiets-, voetpaden en rijwegen of smallere wegen waardoor minder hard gereden kan worden.   

30 km/u in gemeente Diemen 

Als je het aan veel mensen vraagt, is hard rijden in drukke gemeente een no-go. Als je kijkt is onze gemeente in korte flink gegroeid en is er meer drukte op straat gekomen (voetgangers, fietsers, brommers en auto’s). Om de gemeente veiliger te maken, met minder ernstige ongelukken en minder verkeerslawaai is 30 km/u rijden een goede optie. Door op veel wegen 30 km/u te laten rijden, kunnen onze kinderen veilig naar school lopen en fietsen. Ook ouderen kunnen met plezier de fiets blijven pakken.  

Niet alle wegen in de gemeente Diemen willen we naar 30 km/u halen. Wij willen dat de 50 km/u echt een uitzondering wordt op de grote doorgaande wegen zoals bijvoorbeeld de Hartveldseweg, de Muiderstraatweg, de Weteringweg, de Diemerpolderweg en de provinciale wegen.  

Elektrische mobiliteit 

Wij willen het gebruik van elektrische mobiliteit stimuleren. Dit door het plaatsen van zowel publieke- als niet-publieke laadpalen. Daarnaast zien wij ook in Diemen een grote kans voor het elektrisch deelvervoer.