Veiligheid

Veiligheid gaat veel verder dan politie, brandweer, medische hulpverlening of verkeersveiligheid, het gaat om het veiligheidsgevoel, in alle aspecten van het leven, van jong tot oud.

Speerpunten Veiligheid

Zichtbare informatie over Veiligheid

Created with Sketch.

Meer zichtbare informatie over veiligheid en de mogelijkheid tot het melden van misstanden via de website van de gemeente Diemen. Dit meldpunt heeft dan vooral betrekking op het melden van de verborgen problemen, zoals thuis en op je werk.

Bekendheid Veilig Thuis

Created with Sketch.

Meer bekendheid over Veilig Thuis in aanvulling op de algemene informatie over veiligheid.

(Camera) Toezicht

Created with Sketch.

Meer toezicht in de bedrijvenparken (Verrijn Stuart, BergwijkPark) en rond de metro- en treinstations in de donkere maanden van het jaar (herfst en voorjaar), daar waar mogelijk met extra cameratoezicht.

Veiligheidssteekproeven

Created with Sketch.

Wij zijn voorstander van steekproeven bij bedrijven om veiligheid van de werknemers te handhaven en/of te verhogen

Buurt- en Sport coaches

Created with Sketch.

Meer bekendheid van buurt- en sportcoaches over wat zij kunnen betekenen voor de wijken, buurten en straten.

Steun voor Scheerlicht

Created with Sketch.

Wij ondersteunen het programma Scheerlicht voor de volle 100% voor heel Diemen.

Het begrip veiligheid is veelomvattend en vaak wordt meteen gedacht aan onze ‘zwaailicht’ diensten, zoals Politie, Brandweer en Medische hulpverlening (ambulances) of aan onze veiligheid in het verkeer, waarin we ons dagelijkse begeven op de fiets, in de auto of ter voet. 

Echter het gaat veel verder dan dat, het gaat om het veiligheidsgevoel, in alle aspecten van het leven, van jong tot oud. We gaan hierbij uit van het Kernbeleid Veiligheid (VNG), een methode voor het ontwikkelen van lokaal integraal veiligheidsbeleid (het Integraal Veiligheidsplan / IVP).  We bouwen hierbij op de volgende pijlers: 

  • Veilig thuis 
  • Veilig in jouw straat, buurt en wijk 
  • Veilig onderweg 
  • Veilig op je werk 


Diemen werkt al een aantal jaren met succes aan veiligheid middels de integrale veiligheidsplannen, zowel in beleid (meerjaren) als in de uitvoering (jaarlijks), en zoekt aansluiting bij de regio-aanpak Amsterdam-Amstelland “Veiligheid voor elkaar”. 

Bedrijvigheid en Veligheid

We zijn voorstander van extra beveiliging van de bedrijvenparken (Verrijn Stuart, BergwijkPark) en rond de metro- en treinstations in de avonduren en in de donkere maanden van het jaar. Verder dient een ieder zijn/haar werk op een veilige manier te kunnen doen. Hierbij dienen regelmatig de werkomstandigheden geïnspecteerd te worden. Veilig betekent hier ook dat eenieder gerespecteerd wordt, met aandacht voor discriminatie, in welke vorm dan ook.

Jeugd en Veiligheid

Ons Diemen wilt dat de jeugd niet afglijdt in de (drugs)criminaliteit. Daarnaast dienen er voldoende mogelijkheden te zijn in Diemen, waar de jeugd elkaar kan vinden en zich kan vermaken. Dit begint al op school met juiste voorlichting. 

Fysieke Veiligheid

Ons Diemen verstaat hieronder de veiligheidsbeleving en -gevoel van de inwoners in de openbare ruimte. Te denken valt aan mogelijk meer ‘blauw’ op straat of de inzet van meer buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s), maar ook extra camera toezicht, daar waar dat gewenst is. Ons Diemen hanteert hier het motto ‘beter voorkomen dan genezen’, met andere woorden: volop inzetten op preventie.

 

Verder hebben we hier aandacht voor de verkeersveiligheid, brandveiligheid, het bestrijden van rampen en crisisbeheersing, zoals de Covid-19 pandemie. Diemen maakt deel uit van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waarbij het bestuur bestaat uit de burgemeesters van Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel.

Integriteit en Veiligheid

Sociale veiligheid is bepalend voor de kwaliteit van dienstverlening van iedere organisatie. Een open en eerlijke communicatievorm voorkomt dat groepen en individuen zich gaan radicaliseren met mogelijk geweld als gevolg. We moeten hier echt alert zijn op onderstromen, waarbij de grens van onder- en bovenwereld vervaagd. Bestuurders en medewerkers dienen gestimuleerd te worden om signalen vroegtijdig te melden.


Hieronder valt ook de digitale veiligheid (informatiebeveiliging) die net zo belangrijk is als de analoge veiligheid. Aangezien er steeds meer data wordt opgeslagen in informatiesystemen en de criminele hacker zeer actief is dient de beveiliging te voldoen aan de hedendaagse beveiligingsstandaard. In een recente thema-bijeenkomst over dit onderwerp is gebleken dat dit voor de gemeente Diemen op orde is. OnsDiemen stuurt hierbij aan op een jaarlijkse inspectie.

Samenwerking Inwoners

Een belangrijk aspect in de aanpak van onveilige situaties is de samenwerking met de inwoners van Diemen. Meer ogen en oren zien en horen meer. Hier zijn we dan, in het kader van participatie, weer op zoek naar de ideeën die er leven in de wijken, buurten en straten van Diemen.

In Diemen zijn we goed op weg en als Ons Diemen vragen wij met klem het ingezette beleid door te trekken naar de volgende periode 2022-2026. Het meerjarenbeleid loopt tot 2022 en verdient opvolging met daarin de eerste stap het Jaarprogramma integrale veiligheid 2022. Monitoring van de resultaten van het beleid is een must om trends te doorbreken en in de kiem te smoren.