Sociaal, zorg en welzijn

Een uitgestoken hand vanuit de gemeente om mensen te helpen waar nodig.

Vereenzaming verminderen

Created with Sketch.

Vereenzaamde mensen melden zich vaak te laat met gezondheidsproblemen, waardoor de problemen en kosten vaak onnodig groot en hoog zijn. 

Vroegsignalering en preventie

Created with Sketch.

Insteken op vroegsignalering en preventieve zorg zodat mogelijke problemen in de toekomst kunnen worden beperkt of voorkomen.

Versterken kwaliteit

Created with Sketch.

Investeren in jeugdzorg en versterking van de kwaliteit van de geleverde zorg, door te meten en te reflecteren. 

Veilige- en kansrijke opvoeding

Created with Sketch.

Jeugdigen zijn de toekomst van ons land, van onze gemeente, zij moeten de best mogelijke kansen krijgen zodat prachtige toekomst tegemoet gaan.

Binnen het sociaal domein is de Gemeente Diemen goed op weg. Er is in 2020 een mooi beleidsplan geschreven en veel projecten worden uitgevoerd. Wij zijn van mening dat Diemen een sociale gemeente is waar men omkijkt naar elkaar. Maar dan moeten de bewoners deze wegen wel weten te vinden zodat de gemeente hen ook kunnen ondersteunen met de nodige zorg. Wij pleiten dan ook voor nog meer toegankelijkheid tot deze zorg. 

Eenzaamheid

  • Vereenzaamde mensen melden zich vaak te laat met gezondheidsproblemen, waardoor de problemen en kosten vaak onnodig groot en hoog zijn.
  • Het is vaak moeilijk om zicht te krijgen op wie er zich eenzaam voelt.
  • De grootte van deze groep is hierdoor moeilijk in te schatten en omvat tussen de 1.500 á 3.000 inwoners van Diemen.
  • Het lijkt onmogelijk om deze grote groep met vrijwilligers regelmatig te bezoeken om zo verlichting in eenzaamheid te brengen. 

 

“In de gemeente Diemen voelt 36% van de inwoners zich matig eenzaam en 10% ernstig eenzaam. Net als in de rest van Nederland is eenzaamheid onder ouderen ook in Diemen een groot probleem: meer dan de helft van de 75+’ers zegt zich eenzaam te voelen. In Diemen zijn bovendien relatief veel 19- tot 34-jarigen eenzaam.” 

Bron: Diemernieuws vr 18 dec 2020, 10:22

 

Door de Corona-pandemie zijn bovenstaande cijfers alleen maar toegenomen, Ons Diemen vindt dit zorgelijk en pleit voor een tweesporen project. 

Naast het creëren van het digitale contact, is het tweede spoor ook het fysieke contact te verbeteren door de mobiliteit te verhogen. Bij het digitale contact is het belangrijk dat er in het gesprek gestimuleerd wordt om elkaar fysiek te ontmoeten, door bijvoorbeeld samen koffie te drinken in de Omval of naar de markt te gaan. Die fysieke contacten moeten juist mogelijk worden gemaakt, door dit project, als de mobiliteit van de inwoner beperkt is.

Het faciliteren en stimuleren van eenzame inwoners om een sociaal netwerk op te bouwen zodat zij uit hun isolement komen.

Preventie – Diemen Gezond

Ons Diemen wil vooral insteken op vroegsignalering en preventieve zorg zodat mogelijke problemen in de toekomst kunnen worden beperkt of voorkomen. Jeugdhulpverleners, buurtsportcoaches en scholen spelen hierin een essentiële rol. Wij stimuleren projecten rondom een gezonde leefstijl en willen sportvoorzieningen in de wijken stimuleren. Op dit moment zijn er veel plekken waar je in Diemen in de buitenlucht kan bewegen, zoals wandelen, hardlopen of fietsen. Om dit nog meer te stimuleren willen wij ons inzetten om de plekken die nu gebruikt worden voor deze activiteiten beter te faciliteren. Met bijvoorbeeld fitnessapparatuur of mogelijkheden tot bootcamp. Lees hierover meer in het stuk ‘Sport, bewegen en gezonde leefstijl’.


Werk en schuldhulpverlening

 

Maatwerk en de juiste ondersteuning spelen een belangrijke rol bij schuldhulpverlening en het verminderen van werkeloosheid. Eenmaal in de schulden is het lastig om hier bovenop te komen, zeker omdat de koopkracht van alle Nederlanders verminderd. Het is van groot belang om te voorkomen dat mensen hun baan verliezen, om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen. 

 

Zonder werk zitten is vaak een gedwongen keuze, een samenloop van omstandigheden, waardoor men vastzit in een patroon en daar niet uit komen. Problemen moeten klein blijven door op tijd coaching op maat te krijgen, hierbij speelt ook preventief beleid en voorlichting een grote rol. Inwoners van Diemen moeten weten bij wie ze terecht kunnen, zich gehoord voelen en controle over hun eigen leven (terug) krijgen. Ons Diemen vindt het belangrijk dat er wordt ingezet op duurzame oplossingen, op maat en laagdrempelig. 

Mantelzorg 

In Diemen zijn er, net zoals in de rest van ons land veel ouderen die zo lang mogelijk op zichzelf of samen blijven wonen. Dit kan zolang het nog gaat.

In de jaren ‘60, ‘70, en ‘80 waren er nog bejaardentehuizen, maar deze zijn veelal verdwenen. Als het wat minder met deze mensen gaat zullen familie buren of zomaar kennissen een helpende hand of een oogje in het zeil moeten houden. Er zullen ook mensen zijn die weinig familie en of kennissen hebben of buren die weinig contact hebben met deze mensen.

 

Ook is er via de gemeente thuiszorg mogelijk. Die komen dan bij de mensen langs voor (medische)hulp. Dit zou onder toezicht van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten gebeuren. Ondersteuning moet passen bij de persoonlijke situatie, het onderzoek hiervoor moet met gepaste snelheid afgerond worden. De gemeente voert jaarlijks onderzoek uit naar hoe de zorg verloopt, belangrijk is dat dit onderzoek veel respons krijgt zodat we weten hoe het proces verloopt en hierop kunnen reageren als het nodig is. 

 

Ons Diemen houdt er rekening mee dat de vergrijzing van inwoners van Diemen steeds meer oploopt, en er dus meer zorgmedewerkers nodig zijn. Naast het investeren in zorgmedewerkers moet er worden gekeken naar het uitbreiden van het aantal vrijwilligers die de mantelzorgers kunnen ondersteunen. Dit begint met open en duidelijke communicatie naar mantelzorgers en hulpbehoevenden, maar ook met een uitgestoken hand vanuit de gemeente om deze mensen te helpen waar nodig en om te evalueren op het proces. 

Jeugdzorg

De decentralisering van de jeugdzorg heeft een gemeentelijke verandering ter weeg gebracht die heeft geleid tot grote zorgen in de afgelopen jaren. De schrijnende verhalen van jeugdigen die maanden moeten wachten om zorg te krijgen en ouders die met hun handen in het haar zitten zijn er niet minder op geworden. Nu de overheid geluiden laat horen omtrent bezuinigingen in de jeugdzorg, is het belangrijker dan ooit dat de gemeente blijft inzetten op tijdig (en snel) de juiste zorg, kwetsbare jongeren op tijd in beeld hebben en zorgen dat problemen klein blijven. 

 

In Diemen is er ingezet op snel de juiste zorg- en een preventiebeleid. Zo heeft de gemeente Diemen geïnvesteerd in het zelf inhuren van zorgprofessionals en is er een samenwerking tussen de verschillende organisaties. Deze trend moet doorgezet worden. Jeugdigen zijn de toekomst van ons land, van onze gemeente, zij moeten de best mogelijke kansen krijgen zodat prachtige toekomst tegemoet gaan. Een groot deel van de verantwoordelijkheid om dit mogelijk te maken ligt bij de overheid, maar als gemeente kunnen we hier zeker onze stem in laten horen en het voorbeeld geven door:  

  • In te zetten op het zo snel mogelijk in kaart brengen van de hulpvraag en het plan wat hierbij hoort. Zorg moet beschikbaar zijn voor iedereen die het nodig heeft.
  • Controleren dat de hulpverleningsinstanties op maat de juiste zorg bieden en dat dit ook de juiste zorg is vanuit het perspectief van de jeugdigen en ouders. 
  • Veilige- en kansrijke opvoeding begint met voorlichting en het versterken van kwaliteit in onderwijs en kinderopvang maar ook met de mogelijkheid om te sporten, om te werken en plezier te hebben in Diemen. 

 

Daarnaast vinden we het belangrijk om duidelijk in beeld te hebben wat er in de gezinnen speelt, dat de juiste aanpak hierop wordt ingezet en of we met deze aanpak op de goede weg zitten!