Participatie

Nu beslissen de wethouders en gemeenteraad vóór de inwoners. Al vanaf onze oprichting in 2018 zijn we bezig dit te veranderen in mét de inwoners. Daarom hebben wij bij beslissingen altijd eerst contact gezocht met de inwoners en daarmee hun stem in de gemeenteraad laten horen.  

Speerpunten

Verweven in raadsvoordachten

Created with Sketch.

Bij elke raadsvoordracht willen we zien hoe participatie daadwerkelijk wordt ingevuld.

Samenwerking inwoners

Created with Sketch.

Bij participatie moet altijd, in een zo vroeg mogelijk stadium, naar samenwerking met bewoners worden gekeken. 

Burgerinitiatief

Created with Sketch.

Wij stimuleren inwoners om ideeën in te brengen.

Maatwerk

Created with Sketch.

Er moet maatwerk komen, waarbij de vraag van de inwoners leidend is. Eerst vragen wat er nodig is en goed luisteren is hierbij van belang.

Buurt- en wijkcomités

Created with Sketch.

Vanuit de gemeente wordt er contact onderhouden met buurt- en wijkcomités. Deze hebben ook ondersteuning van de gemeente nodig. 

Contactpersonen

Created with Sketch.

De buurtcoördinator, de wijkagent, de jeugd/sport coach, de inkomensconsulent, de zorgprofessional, moeten hun plaats hebben in de wijken, dichtbij de inwoners van Diemen. Mogelijk per wijk een vast contactpersoon aanstellen. 

Participatie betekent het deelnemen aan de samenleving, bewoners praten mee, doen mee, beslissen mee. Ons Diemen is vier jaar geleden gestart als nieuwe lokale partij in Diemen met de missie om de politiek terug te brengen van de raadzaal naar de inwoners van Diemen, onder het motto met elkaar, voor elkaar. We hebben al het een en ander bereikt, maar er is nog een lange weg te gaan.  

Een passend spreekwoord is “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Oftewel: het is moeilijker om vertrouwen te winnen en te behouden dan het te verliezen. 

 

De democratie in Nederland staat bekend als representatieve democratie. Inwoners kiezen middels hun stemrecht wie als (volks)vertegenwoordiger (representant) het beste de belangen kan verdedigen van de kiezers. Naar de mening van Ons Diemen is dat niet meer genoeg in deze tijd en zien we de participatieve democratie als belangrijke aanvulling. Het gaat het dan in essentie over het samenspel tussen de gekozen volksvertegenwoordiger en de betrokkenheid en invloed van u als inwoner. 


Participatie in de parktijk

Iedere buurt of wijk moet met ondersteuning van de gemeente zelf kunnen beslissen over de investeringen en initiatieven in de wijken. Zoals de inrichting van wegen, voet en fietspaden, voor meer groen in de wijk, het levensloopbestendig maken van huizen, het realiseren van duurzame mobiliteit en versterken van sociale samenhang. Sommige buurten hebben al een werkgroep of buurtcomité. Wij gaan actief beleid voeren zodat iedere wijk zich vertegenwoordigd voelt en deel uitmaakt van het beslissingsproces.   

  

Onze wens wordt al ingehaald door de nieuwe wetgeving waar steeds vaker participatie een onderdeel uitmaakt. 

De Omgevingswet wil meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen(inwoners) nadrukkelijk mee. Die betrokkenen doen mee en laten van zich horen, ofwel: participatie.  

Hierbij gaat het om het horen en zorgvuldig afwegen van de belangen van de direct betrokkenen bij het initiatief. Dat initiatief kan vanuit de wijk/buurt of vanuit de gemeente komen. Het belangrijkste is dat alle betrokkenen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen deelnemen.  

Een inloopavond met een gepresenteerd ontwerp hoort wat ons betreft tot de verleden tijd. 

Vooruit kijken

Het gemeentebestuur kan anders en het moet anders willen we geloofwaardig blijven naar de inwoners toe. We hebben gezien dat we de gemeente beter kunnen besturen met de ideeën die in Diemen leven. Er zijn vele vraagstukken waarbij passende oplossingen horen met passende participatie. Wij willen daarover in gesprek om deze samenwerking met u vorm te geven. Modellen variëren van informeren (éénrichtingsverkeer) naar meebeslissen (interactie),  

waarbij Ons Diemen met u samen wil beslissen en samenwerken. 

 

We zijn zeer verheugd te vernemen dat de gemeente Diemen participatie serieus neemt en dat er nu daadwerkelijk een ambitie is beschreven die behandeld zal worden in januari 2022.  Deze ambitie sluit goed aan bij het fundament van Ons Diemen. Zoals al eerder genoemd is participatie de rode draad in ons verkiezingsprogramma en wij zullen ons hiervoor maximaal inzetten in onze kaderstellende en controlerende rol.  

 

De eerste stappen zijn al gezet in 2021 door in elke raadsvoordracht een aparte paragraaf op te nemen hoe participatie ingevuld zal worden in relatie tot het betreffende onderwerp. Belangrijk hierbij is dat we de komende 4 jaar strak zullen sturen op de uitvoering van die participatie paragraaf. Niet alleen woorden, maar ook daadwerkelijk daden. 

 


Ons Diemen zet vol in op de verandering van alleen inspreken/informeren naar raadplegen, advies vragen en uiteindelijk meebeslissen (zelfbestuur) in een zo vroeg mogelijk stadium.  

 

Hiervoor worden verschillende modellen gebruikt, waarbij het model van de Erasmus Universiteit van Rotterdam het beste aansluit. 

 

Belangrijke vraag hierbij is hoe wij de inwoners van Diemen kunnen bereiken van eerste idee naar zichtbaar resultaat.  

 

Dat kunnen kleine en grote ideeën zijn, ideeën voor jullie eigen straat, eigen buurt en eigen wijk en natuurlijk ook voor heel Diemen. Ideeën die al langer onder de oppervlakte borrelen, maar die het nu verdienen om uitgewerkt te worden.  

Heeft u/hebben jullie ideeën voor het samen besturen van Diemen en hoe kunnen we die ideeën inzetten om samen met Ons Diemen participatie vorm te geven?