Duurzaamheid

Mens, milieu en economie horen in evenwicht met elkaar te zijn zodat we de aarde niet uitputten.

Speerpunten

Meer groen in de wijken

Created with Sketch.

Ons Diemen is een sterke voorstander om huidige groen te behouden en vooral om dat verder uit te bouwen. We kennen acties als steenbreek, waarbij straatstenen ingeruild worden voor planten. We zullen zeer kritisch blijven naar plannen die hier afbreuk aan doen. Voorbeeld is bouwen binnen de bebouwde omgeving. Het moet passen binnen het karakter van de buurt, waarbij de hoeveelheid groen staat voor een gezonde leefomgeving.
Wij willen minimaal behoud van groen in wijken, buurten en straten en meer groen stimuleren samen met inwoners.

Waterberging en hittestress

Created with Sketch.

Wij willen wijken en de openbare ruimte (her)inrichten met de focus op waterberging en het bestrijden van hittestress.


Samen met inwoners

Created with Sketch.

Wij moedigen samenwerking met inwoners aan voor het onderhoud van het groen. Moedig inwoners aan om CO2 en fijnstof terug te dringen. De gemeente geeft duidelijke voorlichting op de website en op social media.

Zorg voor biodiversiteit

Created with Sketch.

Wij zetten in op zorg voor groen- en biodiversiteit en zijn voorstander van voorlichting op scholen en in de buurthuizen. (Her)ken planten en groenten. Wij willen de mogelijkheid onderzoeken voor een herintroductie van de schooltuinen.

Isoleren heeft prioriteit

Created with Sketch.

Primaire aandacht voor het terugdringen van energiegebruik onder andere door maatwerk programma’s per wijk.

Onderzoek alternatieven voor zonnepanelen en windmolens

Created with Sketch.

Zoals kleinschalige (technologisch moderne) kernenergie en water als energiebron.


Zet maximaal in op verduurzamen van openbare gebouwen

Created with Sketch.

 Bijvoorbeeld De Omval en Bibliotheek.

Zonnepanelen op grote daken

Created with Sketch.

Zet maximaal in op plaatsen van zonnepanelen op grote daken, primair in samenwerking met eigenaren en stuur aan op de voordelen hiervan.


Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (People), milieu (Planet) en economie (Profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten, de 3 P's. Duurzaamheid dwingt om circulair te denken op de lange termijn. 

Duurzaamheid wordt wel beschreven als de “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. De aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben.

Iets dat bij veel bewoners in Diemen leeft is dat we van gas los moeten, maar het lijkt wel of dat nu een doel geworden is. Ons standpunt is om in de wijken de CO2 uitstoot te verminderen. Als er een betaalbare maatwerk oplossing is om van het gas af te komen dan gaan we daarin mee en anders wachten tot er een betaalbare oplossing is gevonden. Echter we kunnen ook niet te lang wachten. 


Een belangrijk eerste stap is om te kijken naar het terugdringen van die toenemende energievraag, waar dat mogelijk is. Te denken valt aan energiezuinige apparaten en verlichting, maar ook aan het isoleren van gebouwen. Duurzaamheid is echter veel meer dan alleen het leveren van hernieuwbare energie voor elektriciteit en warmte. Duurzaamheid gaat ook over voedsel en een groene omgeving.

Er ligt een mooie Duurzaamheidsagenda 2020-2025 die wij vanuit Ons Diemen van harte ondersteunen. Het zet vol in op een duurzame samenleving en gezonde leefomgeving, waarbij participatie een succesfactor is voor het behalen van de doelen. Samenwerken met inwoners en actieve organisaties binnen Diemen, een smeltkroes van talent, motivatie en kennis die bij elkaar gebracht moet worden.

Energietransitie

Als we terugblikken dan zien we vooral veel discussie en ook weerstand tegen het plaatsen van windmolens en zonneparken in de beperkte ruimte van Diemen. Daarnaast praat iedereen over ‘van gas los’ of dat het ultieme doel is. Als Ons Diemen constateren we dat de Politiek gevangen zit in een tunnelvisie. Alternatieven worden nauwelijks besproken. Zo is bijvoorbeeld kernenergie een beladen onderwerp gebaseerd op oud denken. De technologie is inmiddels zo ver gevorderd dat alternatieven serieus overwogen moeten worden. Water en waterstof bieden heel veel mogelijkheden. Er is al te veel tijd verloren gegaan. Wij willen op basis van de feiten en met open vizier op zoek naar hernieuwbare energie. Het is wel duidelijk dat er nu actie nodig is en het is ook duidelijk dat biomassa niet bijdraagt aan de echte doelstelling.

Warmte

De prioriteit moet zijn hoe we het gebruik van energie voor warmte naar beneden kunnen brengen. Vooral voor de bestaande bouw zie we de verbetering van gebouwen (woningen en bedrijfsruimten) om warmte binnen te houden in koudere perioden en warmte buiten te houden in warmere perioden. Koelen kost alleen maar meer energie. Verstandig en doelgericht isoleren is de eerste prioriteit. Dit behoeft maatwerk per wijk, buurt en straat. We zien hierbij oplossingen zoals de vergroening van gebouwen.

 

Elektriciteit

In Diemen is er geen of nauwelijks ruimte om windmolens te plaatsen of zonneparken aan te leggen. We moeten landelijk kijken waar die ruimte wel beschikbaar is. Cijfers tonen aan dat wind op zee het meeste oplevert. Wat kunnen we dan wel doen op lokaal niveau, rekening houdend met de mogelijkheden van het energienetwerk in Nederland?

Mooie initiatieven voor zonnepanelen op woningen kunnen verstandig en met beleid doorgezet worden. Het energienetwerk kan de terug te leveren energie nu niet of nauwelijks verwerken. Ons Diemen streeft ernaar dat huishoudens en bedrijven zoveel mogelijk zelfvoorzienend moeten worden en dit dient geen verdienmodel te worden. Zonnepanelen op grote daken van bedrijven leveren meer op dan op de individuele daken. Zoals al eerder aangegeven is willen wij een start maken met onderzoek naar alternatieven, zoals kleinschalige kernenergie en energie uit water (aquathermie) en waterstof.

Biodiversiteit

Het streven moet zijn dat er zoveel mogelijk soorten planten en dieren de kans krijgen om te groeien en vooral te bloeien, waarmee er weer gezaaid en geoogst kan worden. Zorg voor verschillende bomen en struiken en moedig lokale initiatieven aan voor het houden van bijen. Leer ook kinderen weer welke groenten er zijn en hoe deze te herkennen. We zijn met elkaar het contact met de natuur verloren. Als we naar de scholen kijken dan is een terugkeer van schooltuinen een goede optie om dat contact te herstellen. 

 

Moedig inwoners en de lokale ondernemers aan om lokaal producten te gaan verbouwen en deze producten ook aan de man te brengen. Food for Thought. 

Klimaatadaptatie

Door het volbouwen van de stukjes groen die nog beschikbaar zijn binnen de bebouwde omgeving wordt de natuurlijke balans verstoord met als gevolg dat we wateroverlast en hittestress als gevaar zien voor een gezonde leefomgeving. 

 

Zorg voor groen en natuurlijk waterpartijen om overtollig water af te kunnen voeren, maar ook zodat de natuur in de warmere maanden haar werk kan doen voor het opnemen van warmte. Laat de warmte niet in de stenen en straten zitten. 


Achtergrondinformatie

 

Een recent nieuwsbericht laat zien dat de productie van hernieuwbare energie het afgelopen jaar groeide met 13 procent. Wind op zee was met ruim 30 procent de grootste groeier. Zonne-energie kwam met 25 procent op de tweede plaats. De diverse bronnen biomassa kwamen met een plus van 17 procent op de derde plaats. Wind op land daalde iets. De groei aan opgesteld vermogen was onvoldoende om het gebrek aan wind ten opzichte van vorig jaar te compenseren.  Van alle energie komt nu ruim 12,5 procent uit hernieuwbare bronnen. 

Bron: Productie hernieuwbare energie groeit 13 procent | Nieuwsbericht | Klimaatakkoord 

 

Het gebruik van nieuwe energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen is noodzakelijk om zo een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Het Nederlandse klimaatakkoord uit 2019 is daar een afgeleide van met als bijgestelde verhoogde doelstelling naar tenminste 60 procent CO2-reductie in 2030, vastgelegd in de Klimaatwet, met als hoger liggend doel de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan 1,5 graad.

De grote boosdoener in dit verhaal is het huidige gebruik van fossiele brandstoffen en alles is erop gericht om dit gebruik te reduceren naar nul. Daarvoor in de plaats moeten nieuwe energiebronnen dit gebruik overnemen. Heel actueel zijn de discussies rondom windmolens en zonneparken, maar er is al bekend dat we het hiermee niet gaan redden. Er zullen andere bronnen aan toegevoegd moeten worden zoals energie uit water, kernenergie en waterstof om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar energie. We gaan met elkaar steeds meer energie gebruiken, althans dat is de voorspelling. De ambitie om het vervoer te elektrificeren is daar een voorbeeld van.